کتابداران

این وبلاگ متعلق به دانشجویان کتابداری کارشناسی ارشد ورودی 89 دانشگاه تهران شمال می باشد.

رده بندی کولن

تحقیق از : الهام برونی

مربوط به درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

آذر ١٣٨٩

مقدمه

این رده بندی نوعی نظام سازماندهی کتابخانه ای ابداعی شیالی رامام ریتا رانگاناتان ، کتابدار و ریاضیدان هندی است که نخستین ویرایش آن در سال 1933 منتشر گردید و با هدف رده بندی موضوعی همه انواع منابع کتابخانه ای (کتاب،نشریه،گزارش،جزوه،ریزنگار) و جز آن تهیه شده است.         رده بندی کولن نخستین نمونه رده بندی تحلیلی-ترکیبی است . زیرا در رده بندی های پیشین ”تحلیل چهریزه ای“ به این شکل مطرح نبوده است. در سال 1924، رانگاناتان با مطالعه طرح های مختلف رده بندی دریافت که بیشتر طرح های موجود قابلیت پذیرش موضوعهای جدید را ندارند و این ضعف به دلیل شمارشی بودن آنهاست، بدین معنی که در آنها همه موضوعهای موجود به صورت انفرادی آمده و برای هر یک شماره یا نمادی تعیین شده است و حال آنکه در جهان دانش، موضوعهای مرکب چند وجهی فراوان است و به همین سبب نظام های خطی یا عمودی نمی تواند جوابگوی این نیاز باشد .

تاریخچه

نخستین پیش نویس فرانماهای رده بندی کولن در اواسط سال 1925 تکمیل شد.

در سال 1927 نخستین فرانماهای رسمی رده های اصل مختلف شکل گرفت.

در سال 1933 نخستین ویرایش رده بندی در یک جلد و سه بخش توسط انجمن کتابداران مدرس منتشر شد. در این ویرایش از علامت دو نقطه برای ترکیب چهریزه های مختلف استفاده شد و به همین سبب، این طرح رده بندی کولن نامیده شد.

مهمترین مشخصه های اولین ویرایش کولن

1- علاوه بر فهرست تقسیمات موضوعی یا رده های اصلی(مهرده ها) فرانمایی مجزا برای هر تقسیم موضوعی داشت

2- دارای جدولی از قوانین برای هر تقسیم موضوعی بود

3- 27 تقسیم موضوعی شامل کلیات داشت.

4- دارای فرانماهای جداگانه ای برای تقسیمات فرعی مشترک، تقسیمات جغرافیایی،تاریخی و زبانی بود.

5-از نظام نشانه گذاری مختلط شامل حروف بزرگ و کوچک و اعداد و دو نقطه استفاده می کرد.

6- از شیوه ای نو برای شماره سازی استفاده می شد به طوری که کتابهایی که شماره رده آنها مشابه بود از هم تفکیک می شد.

7- از مفهوم“ چهرها“ استفاده می کرد.

ویرایش دوم رده بندی نیز به سال 1939 توسط انجمن کتابداران مدرس در یک جلد و سه بخش منتشر شد. در این ویرایش برخی لغزشها که در ویرایش اول وجود داشت اصلاح شد و برای نخستین بار از مفهوم مقوله های اصلی (ماهیت،ماده،انرژی،مکان،زمان) به عنوان مبنای رده بندی استفاده شد. 

در سال 1944 مفاهیم چهر، چهریزه، و چهریزگان و پنج مقوله اصلی تدوین شد.

در سالهای 1947-1958 مفاهیم دوره ها ، سطوح و بخشها تدوین شد، مفهوم مقولات اصلاح شد و مطالعات بر رده بندی خلاصه و فرازبان رمزی متمرکز گردید. این رده بندی به پیشنهاد ای.جی.ولز ، رده بندی تحلیلی-ترکیبی نام گرفت.

در آوریل 1950 ویرایش سوم کولن توسط انجمن کتابداران مدرس در چهار بخش منتشر گردید. در این ویرایش فرمول چهریزه ای برای هر رده اصلی در مورد گروه های اصلی فراهم شده بود.

در سال 1952 اصل معکوس کردن عبارت موضوعی مطرح شد و در ویرایش چهارم کولن بکار رفت.و مفاهیم جدیدی در حد فنون نشانه رده بندی معرفی گردید که مهم ترین آنها  عبارتند از: ویرگول برای چهریزه ماهیت ، نقطه ویرگول برای چهریزه ماده، نقطه برای چهریزه  مکان وزمان و دونقطه برای چهریزه انرژی علاوه بر این مفاهیم پیش آوران و پساوران و سازندهای عمومی نیز معرفی گردید.

در 1957 ویرایش پنجم کولن در یک جلد و سه بخش منتشر گردید.

در 1959 نماد چهریزه زمان از نقطه به ویرگول معکوس تغییر یافت که این تغییر در ویرایش ششم کولن در سال 1960 اعمال شد.

در سال 1968 مفهوم تقسیمات محیطی در ویرایش هفتم پدیدارشد.

در سال 1969 استفاده از دو ویرگول وارونه برای سازماندهی عمومی پیشاوران مطرح گردید

ویرایش هفتم رده بندی کولن نخست در 12 اوت 1987 به سرپرستی ام.ای.گوپینات دستیار پژوهشی رانگاناتان و بعدها استاد پژوهشی کتابداری تدوین شد تغییراتی که در این ویرایش انجام شد مربوط به نظام نمادی است چهریزه ماده نیز کاربرد گسترده تری یافت و برخی سازندها که قبلا چهریزه انرژی بود به چهریزه ماده تغییر یافت.

 در کولن به جای فرانماهای شماره های هر موضوع از یک سلسله جداول کوچک استفاده شده است که شماره موضوع های خاص از ترکیب اعداد و علائم این جدول ها طبق قاعده ای خاص به دست می آید.

چهریزه ها جنبه ها یا ویژگی های مختلف یک موضوع هستند که عبارتند از:  ماده انرژی زمان مکان شخصیت

, (comma) =         personality

;  (semi-colon) =   matter

: (colon) =           energy

. (Period)=           space

 (Apostrophe)=   time ،

 توالی چهریزه ها همیشه رعایت می شود البته ممکن است همه موضوعها کلیه چهریزه های پنجگانه را در بر نداشته باشند.

چهریزه ماهیت ذات موضوع است مثلاً در گیاه شناسی و انواع گیاهان و  در تاریخ .

از چهریزه ماده اشیاء درون چهیزه ماهیت ساخته میشوند مثل برنز در مجسمه سازی

چهریزه انرژی عمل یا جریان کار است از قبیل مباحث نویسندگی

چهریزه مکان موقعیت جغرافیایی و چهریزه زمان دوره زمانی مربوط به موضوع است.

رانگاناتان برای این مقوله بندی از منطق ارسطو استفاده کرده است.

مباحث به سه گروه موضوعی تقسیم می شوند:

1- موضوعات اصلی: که از نظر نوع شمارشی اند

2- موضوعات مرکب: که نوعی موضوع اصلی اند که از یک یا چند سازند عمومی یا خاص .  تشکیل شدند. به عنوان مثال بیماریهای انسان و پزشکی بیماری قلب       

3- موضوعات پیچیده: از رده های اصلی متفاوت تشکیل شده.

برای مثال کتاب یا گزارشی درباره نشریات ادواری کتابخانه های دانشگاهی در هند در سال 1970 را در نظر بگیریم که شماره رده کولن آن به شرح زیر خواهد بود:

n ،44 . 6 : 46 ؛234

2= شماره رده اصلی که نشان دهنده رده اصلی علوم کتابخانه ای است.

34= در اینجا شخصیت نوع کتابخانه را نشان می دهد .34 شماره کتابخانه دانشگاهی است.

46= در حوضه علوم کتابخانه ای ماده نشان دهنده نوع موادی است که کتابخانه شامل آن است 46 مربوط به نشریات ادواری است.

6= هم که نشان دهنده انرژی در علوم کتابداری است . چهریزه انرژی توصیف فعالیتهای معمول و متداول است ، عدد 6 مربوط بهcirculation .

44= نقطه نشانه مکان است . 44 مربوط به کشور هند ، شماره 1 نشان دهنده جهان است.

n= نشان دهنده زمان است. حروف اولیه نشان دهنده قرن است مثلا (n= 1900-1999

 

B Mathematics
C Physics

D Engineering

E Chemistry

F Technology

G Biology

H Geology

I Botany

J Agriculture

K Zoology

L Medicine

M Useful arts

Δ Mysticism

N Fine arts

O Literature

P Linguistics

Q Religion

R Philosophy

S Psychology

T Education

U Geography

V History

W Polytical sc.

X Economics

Y Sociology

Z Law


مثالی برای روشن تر شدن موضوع:

مثلا : تحقیق در درمان بیماری سل ریوی توسط اشعه x در هند در سال 1950

Medicine, lungs; tuberculosis: treatment; x-ray: research. India، 1950

در این مثال رده اصلی پزشکی است (medicine). مورد بعدی ماهیت یا شخصیت در این موضوع است که همان ریه یا (lungs ) هستند . مورد بعدی تعیین ماده است ، یعنی بیماری

سل( (tuberculosis. مورد بعد درمان است (treatment )، یعنی فعالیت یا فرایندی که باید در این بیماری انجام شود ، یعنی انرژی. در اینجا درمان خودش به چهریزه های فرعی تقسیم می شود مثلا ماده در درمان می شود  اشعه x و فعالیت یا انرژی میشود تحقیقی  که ما در مورد این بیماری انجام دادیم. مسئله بعدی مکان است India و زمان 1950

L, 45; 421: 6; 253: f. 44، n5

 رده های اصلی کولن در ویرایش هفتم

جهان دانش، کتابداری، علم کتاب، روزنامه نگاری، فن نمایش، اسطوره شناسی، نظام شناسی، مدیریت، ریاضیات، فیزیک، مهندسی، شیمی، فن آوری، زیست شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، کشاورزی، جانورشناسی، پزشکی، هنرهای کاربردی، تجربه روحانی و عرفان، هنرهای زیبا، زبانشناسی، دین، فلسفه، روانشاسی، آموزش، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق

کولن نظامی سلسله ایست بنابراین علوم کاربردی بعد از علوم پایه می آیدو عرفان و تجربه روحانی چون با شهود ارتباط دارد در مرکز رده های اصلی حای می گیرد.

در رده بندی چهریزه ای هر چهریزه  از چهرهای مختلف تشکیل شده و از ترکیب چهرها نماد بدست می آید.مثلاً در موضوع اصلی شیمی برای هر ماده شیمیایی می توان جنبه های حالت خاصیت فعل و انفعال و کارکرد را در نظر گرفت .

در کولن نهایی ترین واحد دانش سازند است چهریزه مجموعه ای از کلیه سازندهای متعلق به یک مقوله است که بر پایه یک ویژگی فراهم شده است . درنهایت همه این تقسیمات کلی یک چهریزگان محسوب می شود . سازندهای داخل چهریزه ها بصورت زنجیره ای مرتب می گردد.

نظام نشانه ای که به طور کلی در ویرایش آخر (هفتم) کولون به منظور اختصاص شماره ها به موضوعها استفاده شد عبارتند از:

الف) 23 حرف کوچک رومی (a-z بجز Lوo)

ب) 26 حرف بزرگ رومی (A-Z )

ج) 10 رقم عربی-هندی (0-9 )

د) اعداد پرانتزی و and

ه)علائم نمایشگر شامل *“- (& : ; ,`= + R )

نمایشگر ها در کولن دو نوع هستند:

1- نمایشگر هایی که ارزش ترتیبی دارند: مانند: ”&“ که بیانگر ارتباط جنبه ای است.

”=” (علامت مساوی نمایشگر جزء ویژه در چهریزه مکان. ”˛“ ویرگول نشان دهنده چهریزه ماهیت.

2- نمایشگرهایی با ارزش پیشاوری. مانند: (”) دو ویرگول معکوس و پیکان معکوس ()

علامتهای پیشاور به این معنی اند که هر شماره رده یا علامتی که شامل علائم پیشاور باشد بر همان موضوع با ارزش ترتیبی معمول اولویت خواهد داشت . به طور مثال :

واژه نامه یک حوزه موضوعی بر خود آن اولویت دارد.

شماره بازیابی کتاب

بر خلاف سایر رده بندی ها کولن شکل ظاهری آثار را در درون رده بندی نیاورده است بلکه آن را در شماره بازیابی مطرح می کند.

شماره کتابها نیز همانند شماره های رده ماهیت چهریزه ای دارند این چهریزه ها شامل :

زبان، شکل، سال نشر، پیوست ها،  جلدها،  نسخه ها و نقدهای یک اثر است.

این چهریزه ها باعث می شوند تا بخشها و پیوست ها و جلدها و ویرایش و نقدهای آثار شبه کلاسیک همراه با خود کتاب در قفسه کنار هم آورده شوند

فرمول ترتیبی این چهریزه ها عبارتند از:

.[52] [v] ;[51] [s];[50] [c] [49] [l][48][F]: [47]g [46](evn)

[54]   [V]   [53]  [A]

 سازندها

سازندها را می توان معادل تقسیمات فرعی استاندارد در دیویی دانست . سازندها شامل 3 گروه اند:

1- سازندهای عمومی که در دو نوع پیشاوران و پساوران هستند

2- سازندهای اختصاصی

3- سازندهای زمانی  مکانی  زبانی و تقسیمات محیطی .

* پیشاوران و پساوران تمهیدی برای تعیین نوع یا فرم مدرک مورد رده بندی و در نتیجه نظم و توالی فیزیکی آنان است.

* پیشاوران در ارتباط با مدارکی  مطرح می شود که نوع یا  فرم آنها بر موضوع اصلی مقدم است. مثل:کتابشناسی ها یا شرح حال ها.  این نوع مدارک در قفسه کتابخانه نیز پیش از   موضوع اصلی قرار می گیرند تا خواننده نخست به آنها رجوع کند. در ویرایش هفتم نمایشگر پیشاوران یک پیکان به عقب برگشته است.

* پساوران هر گه به شماره ای متصل شوند شماره حاصل در قفسه بعد از شماره اصلی  می آید . که معمولاً به مسائل و جنبه های فرعی آن موضوع می پردازند. مانند: گزارش ها

بنابر این در قفسه کتابخانه چنین خواهیم داشت:

کتابنامه جانور شناسی، درسنامه ، جانورشناسی ، و گزارش های مربوط به جانورشناسی.

ارتباطات جنبه ای

موضوعات پیچیده در واقع رده پیچیده ای هستند که از دو یا چند جنبه یک رده یا چند رده متفاوت تشکیل می شوند ارتباطات جنبه ای به معنای ارتباطات میان دو جنبه است از این تمهید برای شماره سازی رده های پیچیده استفاده می شود . به بیان دیگر از ارتباطات جنبه ای برای بیان ارتباط منابعی استفاده می گردد که در آنها از شاخه ها و زمینه های مختلف دانش بحث شده است .

در سایر نظام های رده بندی شماره دادن به چنین منابعی پیش بینی نشده و کولن نخستین نظامی است که این موضوع را مطرح می کند. در ویرایش هفتم شش نوع رابطه جنبه ای مطرح شده:

1- رابطه جنبه های عمومی که ارتباطی دوسویه است . مانند: رابطه علوم سیاسی با تاریخ.

2- رابطه جنبه ای متمایل که در آن شرح یک جنبه متمایل به جنبه دیگر است. مانند: روانشناسی برای پزشکان.

3- رابطه جنبه ای مقایسه ای . که بیان کننده جنبه هایی است که با یکدیگر مقایسه می شوند . مانند: فیزیک در مقایسه با شیمی

4- رابطه جنبه ای تفاوت. که در آن تفاوت میان جنبه ها نشان داده می شود.مانند: تفاوت میان تصوف و متافیزیک

5- رابطه جنبه ای ابزاری . که در آن موضوعی ابزار مطالعه و تحلیل موضوعی دیگر است. مانند: فیزیک ریاضی

6- رابطه جنبه ای تأثیری که شرح تأثیر یک جنبه بر جنبه دیگری است . مانند: تأثیر ریاضیات بر فیزیک

دوره ها و سطوح

در موضوع هایی که بیش از یک مورد از هر چهریزه در آنها یافت می شود رانگاناتان دوره ها و سطوح را برای جهریزه ها مطرح کرد و برای استفاده قواعدی وضع کرد . به طور مثال:

ممکن است لازم باشد که دو یا چند چهر از چهریزه ماهیت قبل از چهریزه انرژی معرفی شود. در چنین شرایطی گفته می شود که بیش از یک سطح از چهریزه ماهیت بکار رفته است.

ویژگی تحلیلی - ترکیبی

رده بندی چهریزه ای نوعی طرح تحلیلی ترکیبی است زیرا اجزای یک کل را به مفاهیم    منفرد تجزیه می کند و سپس  آنها را به نظم می آورد. مشخصه های اصلی تحلیلی ترکیبیی :

* تحلیل موضوعات مرکب به اصطلاحات

* سازماندهی این اصطلاحات در چهریزه ها

* شرح روابط میان این اصطلاحات

* ترکیب این اصطلاحات در سرعنوان های موضوعی مرکب

هر چهریزه یک نشانه شاخص دارد و هر چهریزه نما نشان دهنده رشته چهریزه هاست . در داخل هر چهریزه چهریزه های فرعی یا موضوع هایی جزئی تر مرتب شده اند . این ریز کردن در داخل چهریزه های فرعی به چهریزه های فرعی تر ادامه می یابد. اقلام در هر چهریزه فرعی از اعم به اخص مرتب می شوند و هر چهریزه فرعی به منظور تشخیص روابط با تورفتگی از چهریزه بلافصل بالاتر از خود می آید . به همین سبب از فرایند تحلیل چهریزه ای در اصطلاحنامه سازی نیز استفاده می شود.

 ویژگی بیاد سپاری

این ویژگی از 3 طریق ممکن است:

1- از طریق نحوی

2- از طریق طرح رده بندی

3- از طریق یافتن ریشه مفاهیم و روابط میان آنها

* از شیوه نحوی در کولن کمتر استفاده شده است بدین معنا که برای واژ ه های شبیه به هم و یکسان در صورتی که در بخش های مختلف طرح و در رده های مختلف بیایند از یک علامت یا شماره استفاده شده است.

* رانگاناتان از شیوه ارتباط یابی میان مفاهیم نیز برای یادسپاری استفاده کرده است. وی در مقدمه کولن سعی کرد مفاهیمی را که به نوعی جوهر و ریشه یکسانی دارند دسته بندی کند و برای هر گروه شماره های 1 تا 9 را اختصاص دهد . به طور مثال : رقم یک را برای مفاهیمی نظیر وحدانیت ، پروردگار ، جهان و مانند آن بکار برده است.

روزآمد سازی

به علت فقدان گروه ویراستاری قوی تا مدتها تجدید نظرهای اصولی بر مبنای نیاز استفاده  کنندگان و پیشرفتهای حوزه های دانش بشری در کولن رعایت نمی شد  البته بعد از رانگاناتان ” مرکز آموزش و تحقیق سند پردازی به این منظور بوجود آمد..

به هر حال بعد از ویرایش هفتم کولن هرگز ویرایش دیگری از آن ارائه نشد و حتی نمایه وثرایش هفتم نیز منتشر نشد.

ارزیابی کولن

اگر چه رده بندی کولن از لحاظ مبانی نظری بسیار قوی بود ولی هرگز بطور گسترده مورد استفاده قرار نگرفت . شاید یکی از عمده ترین علل این بود که هیچ گاه از حمایت سازمانی بزرگ از نظر مالی سیاسی و تبلیغاتی برخوردار نگردید در حالی که رده بندی کتابخانه کنگره و رده بندی دیویی از حمایت کتابخانه کنگره برخوردار بودند از طرف دیگر این رده بندی زمانی مطرح شد که بیشتر کتابخانه ها بر اساس یکی از نظامهای پیشین منظم شده بودند.

کولن بر مبنای اصول ریاضی و فلسفی طرح ریزی شده بود که کار با آن بسیار دشوار بود.

در کولن از جدول های گسترده تقسیمات ریزتر که رده بند بتواند عنوان مورد نظر خود را در آن جست و جو کند  خبری نیست.

فاقد شماره های از پیش تعیین شده است و شماره سازی در آن نیاز به آموزش دارد.

اصطلاحات مطرح شده در این نظام دشوار و پیچید ه است.

 درعمل همیشه به طور موفقیت آمیزی قابل اجرا نبوده است

از جمله مشکلاتی که در مقولات 5 گانه کولن وجود داشت :

استفاده از سطوح و دوره های مختلف چهریزه ها ، مشکلی که در زمینه تعبیر و تفسیر و مفهوم چهریزه ماهیت وجود دارد و تردید در تشخیص و تمایز صحیح میان چهریزه ماده و انرژی که باعث می شد متخصصان به این نتیجه برسند که در جهان هستی چیزهایی وجود دارد که قابل انطباق با چهریزه های 5گانه نیست

مزایای استفاده از رده بندی کولن در کتابخانه

* به گفته آلری یکی از مزیتهای کولن نسبت به انواع شمارشی در فضای اندکی است که فرانمای این طرح اشغال می کند. این بدان معنا است که نظام های شمارشی که عموماً پیش همارا هستند شماره های ساخته شده ارائه می دهند در حالی که نظام های تحلیلی ترکیبی از نوع پس همارا بوده و ترکیب شماره ها با فهرست نویس است . بنابراین نیاز به حجم زیادی ندارد.

* رده بندی کولن تأثیر گسترده ای بر نظام های نمایه سازی داشت که در زبان های نمایه سازی به صورت اصطلاحنامه های چهریزه ای ظاهر شده است مانند: اصطلاحنامه هنر و معماری.

کولن از لحاظ زمانی و نوع روشهای به کار رفته  سبب شد کمبودهای برخی طرح های موجود نظیر رده بندی دهدهی دیویی و رده بندی دهدهی جهانی و بلیس اصلاح شود و به همین دلیل این رده بندی ها تا حد زیادی مرهون رده بندی کولن هستند.

تاثیرات کولن بر رده بندی های دیگر

بعد از کولن همه طرح های رده بندی به غیر از کنگره بر مبنای مفهوم چهریزه تجدید سازمان شدند. .

بسیاری از تقسیمات فرعی سرعنوان موضوعی کنگره حاکی از رویکرد  چهریزه ای است.

فهرست رده بندی موسیقی بریتانیا که توسط اریک کتس برای کتابشناسی ملی انگلیس تهیه شد طرحی تمام چهریزه ای بود که تحت تأثیر رده بندی کولن قرار داشت

رده 780 (موسیقی) در ویرایش بیستم رده بندی دهدهی دیویی به صورت طرحی تمام چهریزه ای در آمده است.

موارد استفاده از کولن

* آنچه در حال حاضر در یاهو به عنوان راهنمای موضوعی منابع مطرح است مقوله های سلسله مراتبی قابل جست و جو استفاده از همان نظریه های  رانگاناتان است

* از نظام کولن در غرب استفاده نشده اما در انگلیس در قیاس با ایالات متحده توجه بیشتری معطوف شده است 

* ویرایش ششم رده بندی کولن در حدود 2500 کتابخانه عمومی در هند . نزدیک به 20 کتابخانه دانشگاهی 2000 کتابخانه تخصصی و 1000 کتابخانه دانشکده ای به اجرا گذاشته شده است

* این رده بندی در چندکتابخانه افریقایی و غربی مورد استفاده قرار گرفته است.

طرح چهریزه ای در وب:

به گفته لابار فنون چهریزه ای در طراحی صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در قالب xml به منظور تبادر فراداده. رده بندی چهریزه ای بطور فزاینده ای در شبکه جهانی وب بکار می رود و این تعجب آور نیست چون چهریزه های راهی طبیعی برای سازماندهی اشیاءهستند . 4 مرحله برای اینکه کتابخانه ای که از طرح کولن استفاده می کند را در وب بگذاریم وجود دارد.1-زمانی که رده بندی کولن وجود دارد.2- چگونه آن را در کتابخانه بکار بریم.3- چگونه آن را در کامپیوتر ذخیره کنیم.4-چگونه آن را در وب قرار دهیم.

یک مثال در وب در مورد شراب:

هر شراب رنگ خاصی دارد-آن را از محل خاصی می آورند-از یک نوع خاصی از انگور ساخته شده است-سال برداشت انگور-تضمین اینکه از کیفیت خوبی برخوردار است-در یک حجم معین می آید-قیمت آن .

برای ذخیره و بازیابی آن می توانیم فهرستی داشته باشیم که همه آن خصوصیات را لیست کند که البته کار دشوار و طولانی خواهد بود.. در این وب این امکان وجود دارد که از طریق یک طومار از مشخصات که از یک صفحه به صفحه دیگری می رویم تا به آخرین تقسیمات برسیم. اما با رده بندی چهریزه ای می توانیم مقوله هایی را تنظیم کنیم که هر کدام بسیاری از توصیفات شراب را در بر می گیرد.

مثل:

Color, origin,grape,year,appellation,volume,price

رنگ-اصل بودن-یک دستی-سال-لقب و نام-حجم-قیمت.

که کاربر از طریق انتخاب هر کدام از این مقوله ها به اطلاعات راجع به شراب به راحتی دسترسی پیدا می کند .

باربارا معتقد است“ مفهوم چهریزه ای به این استوار است که بیشتر از یک راه برای دیدن جهان وجود دارد.“

طبقه بندی آزاد به مفهومی تعبیر می شود که از طریق نشانه گذاری ثابت رکوردها بازیابی می شوند و جست و جو از طریق روابط بین چهریزه ها است طبقه بندی آزاد در یک کتابشناسی کوچک نیز بکار برده می شود.

300 مقاله تخصصی از طریق طبقه بندی آزاد خرید و فروش شده که این رکوردها در پایگاه تحلیل چهریزه ای mysql ثبت شده.

 

 

 

منابع و مآخذ:

1- عباس حری . ”دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی“ رده بندی کولن ج2.

2- Colon classification. (2009)in Encyclopedia Britannica

3-http://britannica.com/hps/edit/        

4- kelsch ,Susan .”ranganathan colon classification in 1500 words or less “august.2003.

5-http://www.iskoi.org/doc/colon.htm

Perspectives, Anne marie Hansen   6-Ranganathan‘s Colon Classification: Historical and                

7-denton, william.”How to make a faceted classification and put it on the web” nov.2003.

 

 

 

+ گروه کتابداری ارشد ; ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; ٩ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()