کتابداران

این وبلاگ متعلق به دانشجویان کتابداری کارشناسی ارشد ورودی 89 دانشگاه تهران شمال می باشد.

پرسشنامه طرحهای پژوهشی

پرسشنامه طرحهای پژوهشی


 

 

 

پرسشنامه طرحهای پژوهشی

 

 

عنوان طرح:  به زبان فارسی:                                         

به زبان انگلیسی:

تعداد صفحه 300 کلمه‌ای:          صفحه

نوع طرح:            بنیادی *  کاربردی *   توسعه أی * 

شیوه ارائه نتایج:           گزارش پژوهشی *  جزوه آموزشی *

مسئول اجرا:                                  میزان تخصیص وقت:         ساعت

دانشکده ذیربط:

تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده:                                     امضاء معاون پژوهشی دانشکده

تاریخ:

 

پیشنهاد مسئول اجراء در مورد نوع قرارداد:       صفحه‎ای *   ساعتی *

تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه:                                       امضاء دبیر شورای پژوهشی

تاریخ:

 

 

نکته: پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی، قرارداد همکاری بین مسئول اجراء طرح و معاون‌پژوهشی دانشگاه منعقد می‎گردد.

لذا قبل از تکمیل این پرسشنامه توصیه می‎شود از مندرجات آن قرارداد کسب اطلاع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کد طرح:

پرسشنامه طرحهای پژوهشی

 

 

عنوان طرح:  به زبان فارسی:                                         

به زبان انگلیسی:

تعداد صفحه 300 کلمه‌ای:          صفحه

نوع طرح:            بنیادی *  کاربردی *   توسعه أی * 

شیوه ارائه نتایج:           گزارش پژوهشی *  جزوه آموزشی *

مسئول اجرا:                                  میزان تخصیص وقت:         ساعت

دانشکده ذیربط:

تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده:                                     امضاء معاون پژوهشی دانشکده

تاریخ:

 

پیشنهاد مسئول اجراء در مورد نوع قرارداد:       صفحه‎ای *   ساعتی *

تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه:                                       امضاء دبیر شورای پژوهشی

تاریخ:

 

 

نکته: پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی، قرارداد همکاری بین مسئول اجراء طرح و معاون‌پژوهشی دانشگاه منعقد می‎گردد.

لذا قبل از تکمیل این پرسشنامه توصیه می‎شود از مندرجات آن قرارداد کسب اطلاع شود.

 

 

 

 

 

 


1- اطلاعات مربوط به مسؤول اجرای طرح و همکاران:

1-1. نام و نام‎خانوادگی مسؤول اجرای طرح:

2-1. نشانی:

       آدرس منزل:

تلفن منزل:

       آدرس محل کار:

تلفن محل کار:                             تلفن همراه:

3-1. درجه‎های علمی و سوابق تحصیلی مسؤول اجرای طرح:

 

مدرک تحصیلی

رشته‎تحصیلی‎وتخصصی

دانشگاه
کشور
سال دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1. محل استخدام مسؤول اجراء طرح:                                      نوع استخدام: رسمی         غیررسمی             مرتبه علمی:                پایه:

 

5-1. فعالیتهای پژوهشی مسؤول اجراء طرح:

الف- طرحهای پژوهشی به پایان رسیده:

عنوان طرح

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ

محل اجراء

ملاحظات

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- طرحهای پژوهشی در حال اجراء:

عنوان طرح

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ

محل اجراء

ملاحظات

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ج- انتشارات مهم علمی مسؤول اجراء طرح:

عنوان طرح یا اثر

تاریخ انتشار

نام ناشر

نام‎نویسنده یا مترجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د: سوابق مسئولیتهای اجرائی در زمینه فعالیتهای پژوهشی:

عنوان مسئولیت

مؤسسه محل مسئولیت

زمان مسئولیت

از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1. مشخصات همکاران اصلی:

- توصیه می‌شود دستیاران تحقیق از بین دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) انتخاب شوند.

نام‎ونام‎خانوادگی

شغل

مدرک‎تحصیلی

مرتبه‎علمی

پایه

نوع‎همکاری

 میزان‎همکاری

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- اطلاعات مربوط به طرح:

1-2. عنوان طرح پژوهشی:

2-2. تعریف نظری مفاهیم اصلی تحقیق:

 

 

3-2. تعریف علمی (شیوه اندازه‎گیری) مفاهیم اصلی تحقیق (در صورت نیاز):

 

 

 

 

 

 

 

 4-2. خلاصه طرح (مبانی نظری - تحقیق):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2.کلید واژه‎های طرح:(لطفاً از میان متن فوق10کلمه که از نکات اساسی طرح می‎باشد، انتخاب ودر جدول ذیل منظور نمائید.)

 

فارسی

برابر انگلیسی

فارسی

برابر انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2.سابقه مطالعات و تحقیقات در موضوع طرح همراه با ذکر منابع‎اساسی و همچنین چگونگی‎ ارتباط این طرح با تحقیقات قبلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2. دلائل ضرورت اجراء طرح با توجه به سابقه قبلی:

 

 

 

 

 

 

 

 


8-2. طرح مقاله یا پرسش آغازین (پرسشی که کل تحقیق برای پاسخگوئی به آن اجراء می‎شود):

 

 

 

 

 

9-2. سؤالهای اساسی تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2. فرضیه‎های تحقیق (اگر تحقیق اکتشافی است نیازی به نوشتن فرضیه نمی‎باشد):

 

 

 

 

 

 

11-2. هدف و نتایج اجرای طرح:

 

 

 

 

 

12-2. موارد کاربرد (در حال حاضر کدامیک از مؤسسات می‎توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟):

 

 

 

 

 


13-2. روش تحقیق:

 £آزمایشی (در پایین صفحه، طرح آزمایشی و گروههای آزمایش و کنترل را معین کنید).

£ پیمایشی (در پایین صفحه، واحد تحلیل، جامعه آماری، روش نمونه‎گیری، حجم نمونه و روش و ابزار گردآوری اطلاعات را معین کنید).

 £میدانی (در پایین صفحه، میدان تحقیق، روش  و ابزار گردآوری اطلاعات و عناوین فصول گزارش نهائی تحقیق را معین کنید).

 £تحلیل محتوا (در پایین صفحه، مدارک مورد بررسی، واحدهای ثبت و شمارش و فحوا و رده‎های تحلیل را معین کنید).

£ اسنادی (در پایین صفحه، منابع و مآخذ مورد استفاده و عناوین فصول گزارش نهائی تحقیق را معین کنید).

14-2. توضیحات مربوط به روش تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 15-2. مهمترین منابع و مآخذ فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-2. فصل‎بندی مقدماتی گزارش پایانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-2. قابلیت بهره‎برداری از طرح پس‎از انجام:

الف- ارائه به شورای نشر جهت انتشار بصورت کتاب  £         

ب- امور دیگر:

 

 

 

 

 

18-2. پیش‎بینی تعداد مقالات حاصل از طرح که با جمله «این مقاله حاصل پژوهشی است که با استفاده از اعتبارات شورای پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) انجام گردیده است.» همراه می‎باشد: ......... عدد

19-2. پیش‎بینی هزینه‎های متفرقه (بجز حق‎الزحمه مسئول اجراء و همکاران اصلی):

 

 

 

 

 

 

           

 

3- زمان‎بندی طرح:

- جدول زمان‎بندی مراحل اجرای طرح:

ردیف

عنوان مراحل اجرای طرح

زمان لازم به ماه

یکم

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم

هجدهم

نوزدهم

بیستم

بیست‎ویکم

بیست‎ودوم

بیست‎وسوم

بیست‎وچهارم

ملاحظات

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- این طرح در جلسه ................................... شورای پژوهشی مورخ      .................................. به تصویب رسید. (ر-ک: صورتجلسه زیربط)

+ گروه کتابداری ارشد ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ٥ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()